T!dak dinaf!kan, semua orangg pasti pernahh me1alui zamann ‘cinta m0nyet’ semasa seko1ah dulu bukann?

D!sebabkann te1efon bimbitt pada waktu du1u t!dak secangg!h sekarang, kebanyakann dar!pada kita leb!h suka berk0mun!kasi me1alui surat cinta saja.

Namunn, jika d!ngat semu1a memori zamann itu, pasti kita akann ma1u dan t!dak mahu membaca suratt-suratt kepada bekass kekas!h. Tambahann pu1a j!ka sudahh berkahw!n, semua itu akan menjadi kenangann zaman si1am saja.

Tetapi, 1ain pu1a yangg ber1aku baru-baru ini apab!la seorang le1aki d!bahan o1eh ister!nya se1epas kant0i mas!h meny!mpan suratt cinta lama te1ah mencuit hati ramai.

L!hat v!deo penuhh itu di bawahh:


Isteri terjvmpa suratt cinta ex-girlfriend, siapp baca kuatt-kuat dan ge1akkan suami

Menervsi v!deo yang d!muat naikk o1eh @repeeace, ke1ihatan isterinya sedang mengemas barangan lama mereka di ruangg tamu rumahh mereka.

Namunn t!dak lama kemud!an, si isteri menjvmpai sebuahh k0tak yang d!penuhi dengann suratt cinta suam!nya dengann bekass kekas!h zamann cinta monyett du1u.

Apa yangg leb!h mengh!burkan, ister!nya siapp membaca satu per satu isi suratt tersebutt dengann nada yang kuat bertujuann untukk membahan le1aki tersebutt. Ma1ah, dia terge1ak besar pada hujung v!deo kerana takk sangka suam!nya menu1is ayat jiwang seperti itu.“Lepass teng0k ni teruss aku tanya suami ada s!mpan suratt ke takk. Haha bahann ni makann tahunn tak habiss bang” – Net!zen

Ket!ka art!kel ini ditu1is, v!deo berkenaann te1ah mendapatt 320K views, 12.6K likes dan 540 shares di T!kTok.

T!njauan di ruangann k0men pu1a mendapati rata-rata net!zen turut terh!bur me1ihat ge1agat isterinya yang kuat membahann si suami.

Ber!kut di bawahh ada1ah antara k0men menar!k dar!pada net!zen di T!kT0k:


Nas!b baikk dapat isteri sp0rting, pa1ing ter0k pun kena bahann je. Kalau dapat yang jen!s bar4n, habis kau bang .

Sumber says

1 Ulasan

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

  1. pengajaran buat suami jgn pepandai simpan sejarah lam

    BalasPadam

Catat Ulasan

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama