Selepass ins!den mengamvk di sebuahh kedai serban3ka susu1an berangg anaknya d!tuduh mencvri, se0rang wanita yangg mahu d!kenali sebagai Kakl0ng te1ah membuat perm0honan maaf secara terbuka kepada semva di Faceb0oknya.

M!nta maaff secara terbvka

Menervsi v!deo yang berdvrasi leb!h dari 30 minitt itu, wanita berkenaann memak1umkan yang t!ndakannya sema1am ada1ah kerana t!dak dapatt mener!ma anaknya d!tuduh ‘panjangg tangann’. Namunn beg!tu, dia akui apa yang ber1aku ada1ah ujiann dar!pada Allah S.W.TKatanyaa semva dahh se1esai, kedai punn takk ada barang hi1ang

Se1ain dar!pada itu, wanita yangg juga merupakann pen!aga produkk kosmet!k turutt menje1askan mahu mel!hat rakamann kamera l!tar tertutupp (CCTV) di kedai serbaneka tersebutt bagi memast!kan anaknya benarr-benar t!dak bersa1ah.

Se1epas live di Facebo0k itu, wanita berkenaann memak1umkan yang kess te1ah dianggapp se1esai dan staf di kedai tersebutt menje1askan t!ada barang pun yang hi1ang.


Akan amb!l t!ndakan undangg2 j!ka sebarkann lagi v!deo dia mengamukk

Da1am pada itu, dia juga sempat member!kan amarann kepada mereka yang memuatt naikk kemba1i v!deo amukannya di laman sos!al supaya berhenti me1akukan hal tersebut.

‘Kakl0ng’ dengann tegass menyatakann yang dia t!dak akan teragakk-agak mengamb!l t!ndakan undangg-undangg j!ka mas!h ada net!zen yang menyebarkan rakamann v!deo semasa dia membuatt live memarahi staff kedai serbaneka sema1am.


Terdahu1u, v!deo seorang wan!ta mengamvk kerana bengangg anaknya d!tuduh mencvri te1ah tu1ar di media sos!al. Mana t!daknya, cara dia ‘menyerangg’ staff kedai tersebvt beg!tu 1antang seh!ngga t!dak memberi ruangg langsvng kepada para pekerja memje1askan hal sebenarr.

Leb!h membuatkann net!zen me1uat ada1ah t!ndakannya yang membuatt live di Facebo0k ter1ebih dahu1u sebe1um mula memarah! staf di kedai itu disamp!ng peri1aku anaknya yangg membvang-buangg barangg di kaunterr kedai berkenaann.

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama