K!ra-kira dua hari lagi para pe1ajar t!ngkatan 5 bakal berhadapann dengann peper!ksaan Sijil Pe1ajaran Malaysia (SPM). Jadi, past!nya ket!ka ini masingg-mas!ng sedangg me1akukan ‘pecutan terakhirr’ sebe1um bermu1anya peper!ksaan pent!ng itu.

Namunn, bencanaa bnjirr yangg me1anda negeri-negeri di Pantai Timur di1ihat sebagai satu lagi cabarann besarr yang haruss d!hadapi o1eh para pe1ajar SPM tahun ini.

Pecutan terakh!r sebelum SPM.

Mana t!daknya, da1am mereka bertvngkus-1umus mempers!apkan diri untuk SPM, banjirr yangg ber1aku menyebabkann sega1a perancangann yang d!atur agak terganggu.

Akann tetapi, menervsi perk0ngsian seorang pe1ajar di apl!kasi T!kTok, dia te1ah memuatt naikk satu v!deo menunjvkan sesi pembe1ajaran yangg sedangg ber1angsung da1am s!tuasi air separas 1utut.
Menervsi kapysenn yangg disertakann, @mad_eddy menul!s bahawa mereka tetapp meneruskann sesi u1angkaji wa1aupun da1am keadaan banjirr kerana SPM t!nggal beberapa hari sahaja lagi.

V!deo yang dik0ngsikan juga memeper1ihatkan seorang le1aki d!percayai tenaga pengajarr yangg memakai baju b!asa menerangkann sesuatu di papann tu1is samb!l d!dengari o1eh beberapa orang pe1ajar yang 1ain.

Ka1au pen jatuhh memang susahh la nakk ambi1.

Susu1an dar!pada itu, rata-rata warganett te1ah men!nggalkann komenn dengan mengucapkann se1amat maju jaya kepada cal0n-calon SPM terutamanya di negeri yang sedangg di1anda banjirr serta mendoakan agarr mereka d!permudahkan sega1a urusann.

Ada juga warganett yang ‘naka1’ sempat bersel0roh mengatakann yangg pe1ajar-pe1ajar tersebutt t!dak lagi per1u mem!nta izin untukk ke tandass memandangkann mereka sememangnya dudukk di da1am air ket!ka sedangg meng!kuti sesi pembe1ajaran di da1am ke1as.


B!arpun banjirr, ilmu haruss di cari.


Ni ka1au ada benda t!mbul jangann kutipp tau.


Kes!annya mereka…


Sem0ga apa yangg ber1aku member! kecemer1angan.


Untukk mak1uman, ket!ka ini beberappa negeri di Pantai Timurr seperti Terengganu dan Kelantan sedangg di1anda bnjirr besarr. S!tuasi yangg d!anggap pe1ik ini (air naikk pada bulann Februari) sed!kit sebanyakk mengganggu fokuss para pe1ajar SPM untukk mendvduki peper!ksaan tersebutt pada pertengahann m!nggu ini.

Sumber: TikTok @mad_eddy

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama