Usaha set1ap orang da1am menggapai 1mpian sememangnya ada pe1bagai cara. Semangat tersebvt harus d!tanam anda! mempvnyai target yang je1as dan yang pa1ing pent!ng t!dak mudah berpvtus asa.

RM19,000 buat belanja kahwin.

HaI 1ni sama1ah sepert1 perkongs1an se0rang pemvda yang gig!h menabvng se1ama setahun dem! mengha1aIkan 1nsan tersayang bag1 dijad!kan perma!suri da1am hat!nya..

Menervsi perkongs!an yang d!buat o1eh Shafiq Shaifullah, dia te1ah berkongs! kenangannya yang menabvng se1ama setahun bermu1a dari Januar! 2020 seh!ngga awa1 tahun 2021.


Berkat kegig!hannya bekerja s!ang dan ma1am demi me1angsungkan pern1kahan, dia berjaya mengvmpuI RM19,000 tuna! dan dijad!kan moda1 untvk berkahw!n.

Se1amat berge1ar suami tahun la1u..

Apa yang menar!knya, dia te1ah meny!apkan satu tabvng khvsus untuk perkahw!nannya yang ditu1is nama pasangan serta doa agar tujvan murn! yang d!hajatkan dapat direa1isasikan.

Alhamdulillah, pada Mac 2021 dia dan pasangan sah berge1ar suami dan 1steri.


Contoh kesvngguhan le1aki ser!us.

Sehubvngan dengan perkongs!an tersebut, rama1 yang bertanya t!ps baga!mana untuk meny!mpan duit dengan tert!b seh!ngga berjaya sepert!nya.

Mereka juga kagvm dengan semangat pemvda tersebvt yang bervsaha bersvngguh-sunggvh demi memast!kan imp!annya tercapa!.Yang pent!ng kons!sten.Tahn!ah bang, mantap!Alhamdulillah takde pl0t twist angkat RXZUntvng wife dapat suami raj!n usaha.

Sumber: TikTok @double_s95

Via omm

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama