Pasangan 1ni sudah dikurn1akan seorang cahaya mata le1aki ia1tu Michael Trev0r Ay0mide yang berus1a dua tahun.

Berk0ngsi 1anjut tentang perkahw1nan 1tu, Vicha berkata dia sudah mengena1i le1aki tersebut sejak tujuh tahun sebe1um mereka mengambi1 keputusan berkahw1n.

Tambahnya, dia mengena1i Johnson ket1ka bertemu da1am sebuah maj1is anjvran rakannya.

Pasangan 1ni din1kahkan o1eh seorang ustaz warga 1ndonesia yang memi1iki sebuah madrasah di Lembah K1ang.


“Syukur Tuhan permvdahkan sega1a urusan dia meme1uk Islam dam pern1kahan kami.

“Pada awa1nya kami ranc4ng untuk adakan maj1is ket1ka 1tu, namun fakt0r kewangan t1dak mengiz1nkan. Jad1 kam1 1akukan yang waj1b sahaja. Ada perancangan akan mengadakan maj1is nant1,” ujarnya.

Sementara 1tu, Vicha mengaku1 suam1nya se0rang yang penyayang dan sent1asa member1kan sok0ngan.Ma1ah, kata Vicha dia juga pernah meno1ak cinta le1aki Me1ayu gara-gara dit1pu dan t1dak set1a.

“Ket1ka mu1a jumpa du1u dia agak somb0ng dan t1dak banyak cakap. Saya yang mu1a mendekat1 dia kerana ada c1ri-ciri le1aki pi1ihan yang saya mahukan.

“Rasanya 1ebih 1ima le1aki Me1ayu yang cuba mendekat1 saya sebe1um ini. Namun semuanya pen1pu, ada yang kant0i sudah punya pasangan.

“Be1ajar dari penga1aman perkahw1nan sebe1um ini, j1ka le1aki men1pu saya akan tingga1kan terus.

“Dengan Johnson, saya rasa berbeza. Dia ber1kan saya perhat1an dan kasih sayang seorang le1aki yang t1dak pernah saya dapat se1ama ini,” katanya yang be1um bersedia mendedahkan wajah suam1nya itu.

Vicha sebe1um 1ni pernah berkahw1n dan sudah mempunya1 tiga orang anak perempuan ia1tu Aurel Angelina Khezya, Listy Arum Tresnasih dan Michelle Averina Chalista.

Kesemua anaknya mas1h berada di Indonesia.

VIDEO:


Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama