Sudah mnjadi keb!asaan di mana-mana k!ta akan nampak pas4ngan kekas!h berpeg4ngan tangan atau berm3sra di med!a sosia1 serta tempat awam tanpa segan si1u.

Sitvasi sebeg!tu membvatkan se0rang wan!ta berbangsa Cina dikena1i sebaga! Yanjoo terpanggi1 untvk menegvr dan mempers0al t!ndakan le1aki beragama Islam yang memeg4ng tangan wan!ta bukan mahram bag!nya.

Menervsi T!kTok, wan!ta itu akui mahu menegvr se0rang indiv!du dan berkata kaum wan!ta di1ihat diper1akukan sepert! itu dan ianya bo1eh dik!ra sebaga! ganggvan seksval.

Dekat IC le1aki Islam, tap! jumpa terus pegang tangan. Svsah sangat ke nak h0rmat wan!ta?”
Me1alui rvangan komen, rama! kaum wan!ta di1ihat bersetvju dengan apa yang dibangk!tkan Yanjoo dan berharap keb!asaan 1ni t!dak d!pandang r!ngan.Mesej 1ni bvkan hanya sekadar untvk kaum Adam sahaja tetap! juga wan!ta yang turvt t!dak ter1epas dar!pada perbvatan sebeg!tu. E1akkan berpeg4ngan atau me1akukan perkara t!dak sepatvtnya dengan le1aki yang bvkan mahram.

Sumber: Tiktok

Via beautifulnara

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama