Bukan semva tap1 mas!h ada sege1intir rakyat memandang ‘ser0ng’ pekerjaan sebaga! pemandu 1ori kerana bag! mereka kon0nnya j!ka sese0rang mempvnyai pekerjaan 1ni, maka t!ada masa depan dan sebaga!nya.

Wa1au baga!manapun, ia bergantvng kepada jen!s lori apakah yang d!pandu kerana j!ka individu yang memandu lori ini membawa treler besar, gaji yang mereka akan terima boleh d!katakan lvmayan.

Me1alui pendedahan se0rang pemandu lori di T!kTok 1ni, rama! yang t!dak menyangka gaji mereka bo1eh mencecah sebanyak 1tu.
T!dak bern!at untvk menvnjuk-nvnjuk, jejaka 1ni berk0ngsi s1ip gaj!nya kerana ing!n menjawab pertanyaan net!zen mengena! pendapatannya sebaga! se0rang pemandu tre1er.

D!fahamkan me1alui v!deo 1tu, gaji bas!c mereka sebenarnya berni1ai RM1,100 sahaja, tetap! bayaran bag! kerja 1ebih masa (OT) pada hari m!nggu berserta tr!p comm!sion yang membvatkan gaji mereka menjad! ‘masyuk’ seh!ngga bo1eh ra!h 1ebih RM7000.

Secara kese1uruhannya, gaji kasar yang dipero1ehi sebanyak RM8831.96, namvn bi1a sudah to1ak EPF serta benda 1ain, pa1ing-pa1ing gaji yang diter!ma 1ebih kvrang RM6000. Pendedahan tersebvt sudah cvkup membvatkan para net!zen tergamam seh!nggakan v!deo itu mera!h sebanyak 2.8 juta pen0nton.Da1am pada ada yang terkejvt me1ihat gaji jejaka tersebvt sebanyak 1tu, ada juga yang meny!fatkan ris!ko membawa lori besar ada1ah sangat t!nggi o1eh kerana itu berba1oi dengan bayaran yang diter!ma.

Sumber: TiktokVia beautifulnara

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama