Baru-baru ini tu1ar di media sosial mengena! trend ‘Unboxing by Husband’ atau ‘Unboxing Pengant!n’ yang dil1akukan o1eh pasangan baru berkahw!n yang ternyata te1ah mencetus pe1bagai reaksi da1am ka1angan masyarakat.

Perkara tersebvt turvt mendapat perhat!an bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang memak1umkan bahawa tanggvngjawab si suam! untvk menjaga keh0rmatan 1steri mas!ng-mas!ng.


Tanggvngjawab tersebvt termasvklah me1indunding dan meme1ihara aib dan marvah ah1i ke1uarga dar!pada mendapat kemvrkaan Allah S.W.T.


Ujar Dr. Zulkifli, trend sepert! itu dapat mencetvskan perkara yang 1ebih parah seperti kemahvan untvk mendedahkan aks! mesra yang keter1aluan, mendedahkan avrat dan 1ain-lain.

Be1iau juga menyatakan sebvah hadis di mana sese0rang suami dik!ra ‘dayus’ j!ka membenarkan perkara tersebvt terjadi seh!ngga menjadi bua1an umvm.

“Hadith daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, t!ga go1ongan yang Allah S.W.T. haramkan ke atas mereka dar!pada memasvki syurga, ia!tu orang yang ketag!han arak, orang yang menderhaka! ibu bapanya dan le1aki dayus ia!tu orang yang memb!arkan kejahatan da1am ke1uarganya”

Manaka1a Al-Munawi menyatakan bahawa ‘dayus’ da1am hadith itu bermaksvd orang yang memb!arkan kejahatan atau perbvatan keji da1am ka1angan ah1i ke1uarganya ia!tu isteri dan kavm kerabat terdekatnya.

Selain Dr. Zulkifli, antara pendakwah bebas 1ain yang turut member!kan nas!hat dan tegvran mengenai trend tersebvt ada1ah Ustazah Asma Harun dan juga PU Syed.

SUMBER : xtra.com.my

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama