Bi1a berkunjvng di rest0ran, tak sedik!t di antara k!ta yang hanya tingga1 meja makan da1am keadaan bersepah dengan s!sa makanan. Menganggap kebers!han meja tersebvt tanggvngjawab p!hak prem!s, maka rama! yang pi1ih untuk biar meja berse1erak beg!tu saja.

Ka1au di Ma1aysia, mungk!n korang bo1eh terus angkat kak! lepas makan dan tingga1 je meja yang kot0r tu, tapi t!dak di Singapura.

Mu1ai 1 Januari 2022, pe1anggan pusat makanan (foodcourt) dan keda! kopi di Singapura akan dik0mpaun j!ka t!dak members!hkan meja mereka sebe1um pergi dar! prem!s.

Lihat Artikel Terkini di – “Baru tau rasa ma1u” Isteri bengang heret suami curang

Menvrut Agensi Sek!taran Kebangsaan (NEA), ia termasvk tingga1kan t!su terpakai, straw, pembvngkus, tin m!numan, boto1 p1astik dan s!sa makanan.

Peratvran 1ni akan berkuatkvasa bermu1a dua bu1an dar1 tempoh mak1uman dari 1 November h!ngga 31 Disember. Da1am temp0h 1ni, t!ada t!ndakan yang akan diamb!l terhadap pe1anggan yang gaga1 members!hkan meja sebe1um men!nggalkan prem!s.

[Video] “Untung wife dia dapat suami rajin usaha” – Lelaki pecah duit tabung nak kahwin berjaya kumpul Rm19k!

Mei 1alu, NEA turvt mengumvmkan penguatkvasaan yang mengarahkan pe1anggan memu1angkan semu1a a1at-a1at makan di tempat yang d!tetapkan serta members!hkan s!sa makanan di meja mereka.

Memet!k lap0ran Utusan, pesa1ah ka1i pertama akan mener!ma amaran bertu1is manaka1a pesa1ah ka1i kedua akan d!denda S$300 atau k!ra-k!ra RM900. Indiv!du yang me1akukan kesa1ahan beru1ang ka1i berkemungk!nan d!hadapkan ke mahkamah di bawah Seksyen 17(1) Akta Kes!hatan Persek!taran Awam (EPHA).

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama