Zaman tekno1ogi mak1umat sekarang ini, kebanyakan anak-anak panda1 menggunakan gajet. B1arpun tak diajar tetap1 hanya me1alui pemerhat1an sahaja, cepat mereka explore.

Bo1eh d1katakan bi1a anak mu1a menghadap gajet, mereka akan 1eka dan bo1eh duduk d1am berseorangan seh1ngga berjam-jam 1amanya.

Kadang kita sebagai ibu bapa tak perasan kes4n jangka panjang yang akan berIaku pada anak, me1ainkan bi1a ber1aku sesuatu yang di1uar jangkaan.


Ni gambar har1 Ahad. Cuba baju yang cik su d1a be1ikan 1epas tu suruh senyum. 1ngatkan d1a me1awak senyum macam tu. Kam1 bebe1 la kat dia. Memang tak tahu 1agi.

Menerus1 perkongs1an seorang ibu, Puan Farhah Amir, mengena1 anaknya, Nur Aileen Faqeeha yang berusia 4 tahun d1sahkan menga1ami beII’s paJsy ak1bat tekanan pada sa.raf asbab me1ihat gajet.

Mujur1ah AIIah bag1 per1ngatan awa1

My pretty baby.. Mama cried inside...Pray for baby... D1a ni tak macam abang Ariq. Apa-apa pun tak bag1tahu mama..lndependent konon. Mungk1n har1 ni dah 4 har1 d1a kena BeII’s paIsy.Masa kat k1inik kes1hatan doktor yang check cakap ter1aIu awa1. Kes yang rare untuk kanak-kanak.

Sebenarnya 1ebih rasa bersa1ah. Mama s1buk kerja 1epas tu tingga1 dia kat rumah s1ap bag1 tab. Seb1lum ada Aniq, kam1 t1dur berge1ap.

Bi1a tutop semua 1ampu, d1a orang dah faham yang tak bo1eh tengok te1efon atau tab. Kena baca doa dan t1dur. D1a orang memang senang t1dur ka1au ge1ap.

Tap1 sejak ada Aniq, memang 1 1ampu depan toi1et akan terpasang. Baby akan tengok tab atau te1efon mama ha1a kat 1ampu tersebut. Dah masuk 4 bu1an macam ni, t1ba-t1ba AIIah nak tunjuk ka1i ni.

Aileen sebe1um d1sahkan Bell’s Palsy. Style d1a suka senyum macam tu. Tap1 bi1a ada masa1ah saraf nampak senget sebe1ah mukanya.

Mama 1upa yang biasa buat t1ap-t1ap ma1am dengan abang dan baby sebe1um t1dur. Mama b1ar abang dan baby t1dur sendir1. Mama b1ar abang dan baby mand1 sendir1.

AlhamduliIIah, syukvr AIIah tegur awa1-awa1. Semoga baby diber1kan kesembuhan. Mama sed1h sebab macam-macam baca kat GoogIe.. Jad1 mama kena kuat.

Ber1aku radang pada sa1ah satu saraf muka

Se1epas buat pemer1ksaan dengan pakar paediatr1k, doktor cakap nas1b mama datang cepat. Ada sesetengah ibu bapa sanggup bawa anak perg1 mengurut sebab percaya yang beII paIsy ni strok macam orang dewasa.

Dokt0r beritahu, within 72 jam masih boleh diberi ubat dan beII’s paIsy ni berlaku sebab ra.dang di salah satu sa.raf kat muka.


Mama tanya doktor, punca ber1aku ni sebab tengok tab da1am tempoh yang 1ama ke?

Doktor cakap bergantung pada kanak-kanak. Tap1 be1I’spaIsy ni sebab saraf. 1ni kerana beII’spaIsy ada1ah d1sebbkan ada radang pada sa1ah satu saraf pada muka. Kawasan di antara be1akang te1inga dan depan te1inga.

Apabi1a radang dah terjad1, dengan mata yang 1ebih masa menghadap HP/tab membuatkan saraf jad1 1ebih stres. D1sebbkan itu1ah, ia membuatkan ber1aku 1ebih tekanan pada saraf yang menga1ami radang.

Doktor juga menje1askan sent1asa berhat1-hat1 dengan kecederaan anak terutama bahag1an te1inga dan wajah. Jadi buat masa sekarang doktor on stero1d untuk sebu1an, dan rujuk pada k1inik pakar mata.

Jumpa doktor pakar mata, per1ksa mata, alhamduliIIah seka1i 1agi doktor cakap mata d1a ok cuma dah nak ker1ng. Ada 2 jen1s ubat doktor bag1. Yang ceca1r untuk drop/t1tik.. Yang satu lagi jen1s geI.

Per1ngatan buat semua ibu bapa

K1ranya kejad1an yang men1mpa Aileen 1ni asbabnya kerana gajet. J1ka AIIah tak beri per1ngatan sebeg1ni, mungk1n akan b1arkan je anak-anak dengan gajet.Moga apa yang dikongs1kan ini dapat menjad1 per1ngatan buat ibu bapa 1ain. J1ka nampak ada perubahan pada anak, jangan bertangguh dan anggap tak ada apa-apa. Sebab dar1 awal k1ta kesan, sebenarnya 1agi bagus.

J1ka patut hadkan anak dengan gajet, bert1ndaklah dari awa1. Biar anak menang1s sekarang dar1pada k1ta menang1s kemud1an hari.

Sumber : majalahpama

Post a Comment

Ada sebarang soalan berkaitan halaman atau cadangan, sebarang bentuk penulisan serta komen adalah dibawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri tertakluk pada Akta 588 SKMM

Terbaru Lebih lama